Overall Rank Gender Rank Bib Name Category Country Gender Finish Time
1 1 V026 Vinson Ramos V026 Vinson Ramos M 0:53:49
2 2 V027 Marcelino Sanaoy V027 Marcelino Sanaoy M 0:54:32
3 3 V010 Jayson Zonio V010 Jayson Zonio M 0:55:45
4 4 V006 Kyle Antolin V006 Kyle Antolin M 1:03:14
5 5 V005 Alex Gabriel Rosario V005 Alex Gabriel Rosario M 1:07:52
6 6 V002 Charlie Guzman V002 Charlie Guzman M 1:08:30
7 7 V004 Rael Mendoza V004 Rael Mendoza M 1:12:49
8 8 V028 James De Jesus V028 James De Jesus M 1:13:45
9 9 V003 Zack Concepcion V003 Zack Concepcion M 1:14:30
10 10 V024 Bryan Guleng V024 Bryan Guleng M 1:23:36
11 1 V013 Trina Concepcion V013 Trina Concepcion F 1:26:00
12 2 V012 Albien Sison V012 Albien Sison F 1:30:06
13 11 V011 Gerald Kress Bulayungan V011 Gerald Kress Bulayungan M 1:34:34
14 3 V014 Ma. Khatrina Visperas V014 Ma. Khatrina Visperas F 1:36:26
15 4 V008 Armida Baraquel V008 Armida Baraquel F 1:40:25
16 5 V001 Florian Kristel Pe V001 Florian Kristel Pe F 1:41:33
17 12 V020 Eric Concepcion V020 Eric Concepcion M 1:42:31
18 6 V007 Ayn Veronica De Jesus V007 Ayn Veronica De Jesus F 1:53:43